Regulamin

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

W niniejszej „Polityce Prywatności” wyjaśniamy stosowaną przez Naczelną Izbę Aptekarską politykę w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika.

Definicje

O ile z treści dokumentu nie wynika co innego, poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady i warunki gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika, w serwisie internetowym Naczelnej Izby Aptekarskiej;

 2. Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z serwisu internetowego Naczelnej Izby Aptekarskiej;

 3. Usługodawca lub NIA – Naczelną Izbę Aptekarską z siedzibą w Warszawie (00-238), przy ul. Długiej 16, NIP: 5251010636, REGON 012080432;

 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską pod adresem internetowym: farmaceucidlaukrainy.pl;

 5. Administrator Danych – Naczelną Izbę Aptekarską, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i jest administratorem w rozumieniu art.
  4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez Naczelną Izbę Aptekarską danych osobowych Użytkowników itp. prosimy o kontakt e-mailowy na iod@nia.org.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – w przypadku danych zbieranych przy pomocy formularzy;

 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez NIA dokonywane jest w przypadkach, gdy jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NIA jako administratora) – w przypadku danych zbieranych przez Google Analytics; dane te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

Gromadzenie danych

W serwisie farmaceucidlaukrainy.pl gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

 • Informacje przekazywane przez użytkownika za pomocą formularzy:
 • email;
 • dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą ale nie muszą obejmować):
 • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres IP

 • informacje na temat przeglądarki;

 • identyfikatory urządzeń i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego;

 • informacje dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z serwisu, takie jak: wyszukiwania,

Wykorzystanie danych

Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu korzystania z usług świadczonych przez Naczelną Izbę Aptekarską, w tym w szczególności w celu:

 • przesyłania newslettera (po wyrażeniu zgody),
 • udzielania Użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu,
 • analizy ruchu na stronie.

Ujawnianie danych

Naczelna Izba Aptekarska nie przekazuje zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat Użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

 • podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych oraz firm świadczących usługi pomocy technicznej; podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim; podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim,

 • w przypadku przekazywania danych osobowych do poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem.

Podmioty, którym Usługodawca przekazuje dane osobowe:

 1. NAZWA PL SP Z O O (KRS: 0000594747,NIP: 6751402920, REGON: 120805512) – w celu korzystania z hostingu, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Krakowie, w ramach którego rejestrowane są automatycznie dane komunikacji sieciowej Użytkownika;

 2. MailerLite: Paupio g. 28, Vilnius 11341, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera;

 3. FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków– w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera;
 4. GOOGLE POLAND SP Z O O. (KRS: 0000240611, NIP: 5252344078, REGON: 140182840), ul. Emilii Plater 53, (00-113) Warszawa – w celu korzystania z usługi Google Analytics, w ramach którego rejestrowane są dane do celów statystycznych.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej.

Prawa i informacje dotyczące użytkownika

 1. Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. Osoba, której dane są przetwarzane przez NIA posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania – w zakresie i na warunkach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17 i 18 RODO.

 2. Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in., jakie jej dane NIA przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Osoba fizyczna może zwrócić się do NIA z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy NIA przetwarza jej dane osobowe.

 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy NIA nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.

 4. Prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła NIA. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych, np. NIA nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

 6. Prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje NIA o zmianie swoich danych osobowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez NIA może zwrócić się do NIA z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

 7. Prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w siedzibie NIA, listownie na adres siedziby NIA.

 8. Osoba, której dane są przetwarzane przez NIA posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 9. W przypadkach, gdy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  i NIA uzyskała taką zgodę, osoba, której dane są przetwarzane przez NIA ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w przypadkach, gdy zgoda stanowi wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych (np. nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane są one dla potrzeb realizacji umowy, w tym dochodzenia przez NIA roszczeń z tym związanych).

 10. Wszystkie zgody udzielane są dobrowolnie i zawsze mogą być wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo NIA do przetwarzania danych do momentu jej cofnięcia.

 11. Dane są przetwarzane w systemach teleinformatycznych.

Jeśli Użytkownik potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, możesz skontaktować się poprzez email: iod@nia.org.pl

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.