Jak wystawić receptę dla obywatela Ukrainy?

Dokumenty, jakimi mogą legitymować się obywatele Ukrainy

Paszport

Dowód osobisty

inne dokumenty

Wystawianie recepty dla obywatela Ukrainy

W przypadku wystawiania przez lekarza w Polsce recepty obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL identyfikatorem pacjenta jest przedstawiony przez niego numer dokumentu ze zdjęciem np. numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość pacjenta.

W przypadku obywateli Ukrainy, którzy są ubezpieczeni w Polsce, lekarz po weryfikacji jego danych w CWU wpisuje na recepcie identyfikator pacjenta tj. numer PESEL lub numer dokumentu ze zdjęciem, i taka receptę można wystawić z uprawnieniem do leków refundowanych.

W sytuacji gdy osoba, dla której jest wystawiania recepta, nie jest ubezpieczona i identyfikator pacjenta nie występuje w CWU, osoba wystawiająca receptę nanosi na niej kod IN oraz pozostałe dane wymagane dla recepty, w tym identyfikator pacjenta: pesel lub numer dokumenty ze zdjęciem. Taka recepta realizowana jest zgodnie z uprawnieniami pacjenta w oparciu o przepisy ogólne. 

 

Uwaga!

Pacjent z Ukrainy, nieposiadający numeru PESEL, któremu receptę elektroniczną wystawia lekarz w Polsce powinien otrzymać od lekarza wydruk informacyjny z naniesionym kluczem dostępu dodatkowo przedstawionym w postaci kodu kreskowego, który pozwoli osobie realizującej receptę na zaczytanie recepty z platformy SIM (P1).

Wydruk informacyjny e-Recepty

 

W przypadku braku możliwości przekazania pacjentowi wydruku informacyjnego, w celu realizacji e-recepty w aptece, istnieje możliwość wysłania pacjentowi jego zdjęcia lub skanu.

Recepty dla obywateli Ukrainy, którzy legitymują się:

 

Pacjent, który przybył z Ukrainy od 24.02.2022 roku

12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa specjalna przyznająca prawo do refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne z kodem „IN”.

Prawo do świadczeń jak osoba ubezpieczona posiada osoba, która wjechała do Polski od 24.02.2022 roku:

a) obywatel Ukrainy, który bezpośrednio przekroczył granicę polsko-ukraińską

b) nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,

c) obywatel Ukrainy z Kartą Polaka

d) członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka*,

e) dziecko obywatela Ukrainy urodzone w Polsce, jeżeli matka należy do punktu a lub b

 

*Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

Recepta pacjenta spoza EU nieubezpieczonego w Polsce

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2022 r.